Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszego Regulamin określa warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego readytopole.pl.
2. Sklep internetowy świadczy usługi sprzedaży towarów na odległość.
3. Zamówienie w sklepie internetowym można składać akceptując treść niniejszego Regulaminu.
4. Sklep internetowy readytopole.pl jest własnością firmy:

DBBM Concept Sp. z o. o.
Wieniawskiego 4D2
83-330 Pępowo

NIP 5892079834

zwany dalej Sprzedawcą.

5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu nie dotyczy osób prawnych zakupujących towary w sklepie internetowym.
6. Informacje zawarte w sklepie internetowym readytopole.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Treści umieszczone przez Sprzedawcę są tylko zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7. Sprzedawca przykłada największą uwagę do zdjęć oferowanych produktów, jednakże nie jest w stanie zapewnić, że stan rzeczywisty przedmiotów oraz ich kolorystyka będą identyczne.
8. Sprzedawca umieszcza ceny dla każdego produktu jako wartość brutto w polskich złotych, uwzględniając tym należny podatek VAT.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w sklepie internetowym bez uprzedzania o tym kogokolwie

§2. Rejestracja

1. Proces rejestracji konta w sklepie internetowym readytopole.pl jest jednoznaczny z zawarciem umowy na czas nieokreślony o świadczenie usługi prowadzenia Panelu Klienta.
2. Przedmiotem zawartej umowy jest udostępnienie usługi Kupującemu, jaką jest dostęp do Panelu Klienta, gdzie może on m. in. zarządzać swoimi danymi oraz swoimi zamówieniami.
3. Rejestracja Panelu Klienta w sklepie internetowym readytopole.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
4. Utworzenie Panelu Klienta jest realizowane poprzez formularz rejestracji. Do poprawnej
rejestracji niezbędne jest wypełnienie wymaganych pól formularza oraz akceptacja Regulaminu sklepu internetowego readytopole.pl.
5. Podczas procesu rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
6. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma na celu przesyłanie informacji handlowych klientom przy użyciu danych kontaktowych podanych podczas procesu rejestracji.
7. Panelu Klienta i jego funkcjonalności są dostępne po rejestracji za pomocą loginu i hasła.
8. Usunięcie Panelu Klienta, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy dostępne jest za pomocą funkcjonalności Panelu Klienta lub informacji o takiej woli poprzez formularz kontaktowy udostępnione na stronie internetowej readytopole.pl/kontakt.

§3. Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez sklep.
2. Do skutecznego zamówienia towarów w sklepie należy wypełnić poprawnie wymagane pola w formularzu zamówienia oraz zaznaczyć akceptację Regulaminu.
3. Zawarcie umowy jest wiążące w momencie poprawnego zakończenia procesu zamówienia co jest potwierdzane każdorazowo odpowiednią informacją na wskazany w formularzu adres e-mail.
4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt wolny od wad Kupującemu.
5. Kupujący zobowiązany jest po złożeniu zamówienia do uiszczenia należności Sprzedającemu.
6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu, który jest podstawą do reklamacji i zwrotu.
7. W momencie, gdy zakupiony towar jest niedostępny, Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania Kupującego o tym fakcie poprzez adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Kupujący w tej sytuacji ma prawo do anulowania zamówienia, odroczenia zamówienia do momentu dostępności towaru lub do częściowej realizacji zamówienia ze zwrotem części uiszczonej należności za zamówienie.
8. Sposób realizacji dostawy jest określany w formularzu zamówienia. Nadanie przesyłki jest realizowane w ciągu 14 dni roboczych od wpłynięcia za zamówienie należności na rachunek Sprzedawcy.
9. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki wysyłane mogą być Pocztą Polską lub jako odbiór w Punkcie za pomocą Paczkomatu bądź Paczka w Ruchu. Przesyłka zostaje wysłana do 14 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
10. Płatności w sklepie internetowym readytopole.pl obsługiwane są przez:
11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
12. Nieuiszczenie należności w ciągu 2 dni roboczych za złożone zamówienie w sklepie internetowym skutkuje automatyczną anulacją zamówienia.
13. Informacja o anulowanym zamówieniu jest wysyłana adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§4. Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta za wady fizyczne i prawne towaru sprzedanego za pośrednictwem sklepu internetowego readytopole.pl
2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli:
a) Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, np. kupując towar przeceniony z tytułu posiadania wad;
b) Sprzedawca nie jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeśli zakupiony towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
3. Jeżeli Konsument zidentyfikuję wadę w produkcie zakupionym w sklepie internetowym readytopole.pl może skorzystać z rękojmi i ubiegać się o:
a) obniżenie ceny
b) usunięcie wady
c) wymiany rzeczy na wolną od wad
d) odstąpienia od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna.
Wadą istotną jest wada, która nie pozwala na używanie rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.
4. Po stronie Sprzedawcy pozostają koszty związane z naprawą lub wymianą rzeczy na wolne od wad.
5. Konsumentowi nie przysługuje żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeśli Sprzedawca zdecyduje o wymianie towaru wadliwego na wolny od wad albo wadę usunie niezwłocznie oraz bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
6. Reklamacja powinna być zgłoszona poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej readytopole.pl/kontakt lub bezpośrednio e-mailem na adres kontakt@readytopole.pl. W wiadomości dotyczącej reklamacji powinny znaleźć się przynajmniej dane kontaktowe Konsumenta, numer zamówienia, opis wady produktu.
Produkt reklamowany należy odesłać na adres:

Ready to pole 
Wieniawskiego 4D2
83-330 Pępowo

7. Konsument korzystający z prawa do rękojmi zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu na własny koszt na adres podany w Regulaminie.
8. Reklamacje są rozpatrzone w trakcie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia
produktu pod podany adres.
9. Jeżeli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie, Konsument dostanie przelew po 14 dni roboczych.

§5. Zwroty lub wymiany

1. Konsument ma prawo zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny.
2. Konsument, aby zachować prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość musi przynajmniej przesłać oświadczenie o chęci dokonania takiej czynności poprzez
formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej readytopole.pl lub lub bezpośrednio e-mailem na adres kontakt@readytopole.pl.
3. Konsument zobowiązany jest do przesłania zwracanych produktów w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres:

Ready to pole
Wieniawskiego 4D2
83-330 Pępowo

4. Produkty podlegające zwrotowi lub wymianie nie mogą posiadać śladów użytkowania oraz muszą posiadać oryginalną metkę.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Kupującego o prawie do odstąpienia od umowy.
6. Konsument nie jest zobowiązany do zwrotu produktów w opakowaniu, w którym zostały mu one dostarczone.
7. Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zobowiązany jest do dostarczenia zwracanego bądź wymienianego produktu na własny koszt na adres podany w Regulaminie.
8. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych należności z tytułu umowy od której Konsument odstępuje niezwłocznie od otrzymania oświadczenia o woli odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zwrot środków jest wykonywany za pośrednictwem takiej samej formy płatności jak użyta podczas procesu zakupu, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie nie później niż 14 dni od poinformowania Kupującego o otrzymaniu oświadczenia dotyczącego realizacji zwrotu.
Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją zwrotu.
9. W celu dokonania wymiany towaru na inny Konsument zobowiązany jest to realizacji zwrotu zakupionego towaru. Nowy produkt należy zakupić poprzez formularz zamówienia w sklepie internetowym readytopole.pl uprzednio wybierając odpowiedni produkt.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci praw odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
i) zawartej w drodze aukcji publicznej.

§6. Usług dostarczania informacji handlowej

1. Przedmiotem usługi dostarczania informacji handlowej, zwanej dalej Newsletter jest świadczenie Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Klienta podanej podczas procesu rejestracji usługi Newsletter.
2. Proces rejestracji usługi Newsletter jest realizowany za pomocą dedykowanej funkcjonalności strony internetowej readytopole.pl lub podczas procesu zamówienia produktów w sklepie internetowym poprzez zaznaczenie zgody na rejestrację do usługi Newsletter.
3. Skuteczne zawarcie umowy o usługę Newsletter może być zrealizowane jedynie poprzez podanie właściwego adresu e-mail na który mają zostać dostarczane informacje handlowe.
4. Podanie adresu e-mail do aktywacji usługi Newsletter jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Usługa Newsletter aktywowana jest na czas nieokreślony.
6. Usługa Newsletter może być w dowolnej chwili dezaktywowana poprzez funkcjonalności Panelu Klienta sklepu internetowego readytopole.pl, poprzez link dezaktywujący umieszczony w stopce każdego maila wysyłanego w celu realizacji usługi Newsletter lub poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej readytopole.pl/kontakt wysyłając informację o woli odstąpienia od umowy na usługę Newsletter.

§7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest:

DBBM Concept Sp. z o. o.
Wieniawskiego 4D2
83-330 Pępowo

NIP 5892079834

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności Ready to pole udostępniona na stronie internetowej readytopole.pl/prywatnosc

§8. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące korzystania ze sklepu internetowego Ready to pole można uzyskać poprzez kontakt za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej readytopole.pl/kontakt lub bezpośrednio poprzez
adres mailowy kontakt@readytopole.pl
2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu uznane za nieważne nie skutkują nieważnością całego Regulaminu. Pozostałe zapisy pozostają w mocy.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu i dostępności sklepu internetowego w szczególności, jeśli przerwy spowodowane są brakiem
dostarczania usług, z których korzysta Sprzedający w celu należytego świadczenia usług wobec Kupujących.
6. Sprzedawca każdorazowo stara się rozwiązać wszelkie spory wynikające z zawarcia umów na podstawie niniejszego Regulaminu w sposób polubowny.

§9. Definicje

1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin – warunki umowne, określające świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.
5. Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego Ready to pole:

DBBM Concept Sp. z o. o.
Wieniawskiego 4D2
83-330 Pępowo

NIP 5892079834

Koszyk
Scroll to Top